Solidarna odpowiedzialność-istotna zmiana

 

Marek Okniński 25.11.2014 , aktualizacja: 25.11.2014 09:34

Umowa konsorcjum nie może wyłączyć obowiązku ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia publicznego.

Składając ofertę w przetargu ogłoszonym po 19 października 2014 r. wykonawca musi uwzględnić zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzone nowelizacją opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 18 września 2014 r. poz. 1232. Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie nowych zasad związanych z odpowiedzialnością podmiotów użyczających swojego potencjału na rzecz wykonawcy składającego ofertę.

Zgodnie ze znowelizowanym stanem prawnym (1) podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia wykonawcy swoich zasobów w celu wykazania się przez wykonawcę zdolnością do realizacji zamówienia publicznego będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia zasobów. Należy mieć przy tym na uwadze, iż podmiot trzeci nie będzie ponosił solidarnej odpowiedzialności tylko wówczas, gdy nieudostępnienie zasobów nie było przez niego zawinione.

Odpowiedzialność podmiotu trzeciego

Odpowiedzialność podmiotu trzeciego, o której mowa powyżej związana jest z faktem nieudostępnienia zasobów wykonawcy, w wyniku czego powstał skutek w postaci szkody. Dlatego też konieczne będzie wykazanie przez zamawiającego 1) zdarzenia będącego podstawą powstania szkody 2) związku przyczynowo - skutkowego 3) szkody oraz jej wysokości. Zamawiający w takiej sytuacji może żądać naprawienia całości lub części szkody zarówno łącznie od wykonawcy i podmiotu trzeciego, jak i od każdego z nich z osobna, a naprawienie szkody przez jeden z tych podmiotów będzie skutkowało tym, że drugi podmiot zostanie z odpowiedzialności względem zamawiającego zwolniony.

 

Podsumowanie

Podmiot trzeci nie będzie natomiast ponosił odpowiedzialności na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy pzp w innych przypadkach.

Podsumowując wskazać należy, iż wprowadzona regulacja ma na celu uniemożliwienie wykonawcom stosowania praktyki polegającej na przedkładaniu zobowiązań podmiotów trzecich, które w praktyce nie uczestniczą w wykonywaniu zamówienia i nie gwarantują finansowo jego zabezpieczenia.

(1) Patrz art. 26 ust. 2b znowelizowany ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232).

 

 źródło: Komunikaty.pl