Walne Zgromadzenia

Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie Izby, w którym członkowie uczestniczą osobiscie lub sa reprezentowani przez swoich przedstawicieli.
Do jego kompetencji należy kżda sprawa, którą obejmuje swoim postanowieniem, a kompetencjami obligtoryjnymi są uchwalanie Statutu Izby, powoływanie i odwoływanie członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Śądu Polubownego,a także zatwierdzanie budżetu oraz udzielanie absolutotium władzom Izby.