Zamówienia publiczne na rynku europejskim

Zamówienia publiczne na rynku europejskim

Marek Okniński

21.11.2013 , aktualizacja: 18.11.2013 10:17

 

Istotnym elementem ogólnoeuropejskiego systemu zamówień publicznych jest jawność procedur przetargowych.

Polscy przedsiębiorcy korzystając z zakazu ustalania preferencji lokalnych mogą ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego w krajach członkowskich UE na tych samych zasadach, co podmioty mające siedzibę w danym państwie członkowskim.

Podstawowe akty prawne przyjęte na poziomie wszystkich państw Unii Europejskiej, a dotyczące udzielania zamówień publicznych zawarte są w:

 

a) Dyrektywie 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

 

b) Dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi,

c) Dyrektywie 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.

Głównym celem wskazanych powyżej dyrektyw jest zapewnienie wykonawcom możliwości korzystania w pełni z podstawowych swobód w dziedzinie zamówień publicznych poprzez zagwarantowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur. Generalnie można stwierdzić, że unijne uregulowania dotyczące rynków zamówień publicznych kładą nacisk na kluczowe zasady: wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, przejrzystości procedur przetargowych i równego traktowana przedsiębiorców.

Istotnym elementem ogólnoeuropejskiego systemu zamówień publicznych jest jawność procedur przetargowych.

Gdzie szukać ogłoszeń?

W przypadku zamówień publicznych, których wartość przekracza tzw. progi unijne* przejawem zasady jawności jest obowiązek zamieszczania przez zamawiających ze wszystkich krajów członkowskich UE ogłoszeń o prowadzonych przetargach w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Ogłoszenia opublikowane w Dz.U.W.E. są dostępne pod adresem internetowym www.ted.europa.eu. Pod wskazanym adresem znajduje się wyszukiwarka ogłoszeń, która umożliwia wykonawcom zamierzającym ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego odnalezienie informacji w języku polskim o ogłoszonych przetargach, których przedmiot obejmuje zakres działalności wykonawcy.

Ogłoszenia publikowane w Dz.U.W.E. nie obejmują jednak zamówień o wartości poniżej progów unijnych.

Informacje dotyczące przetargów ogłaszanych przez poszczególne kraje członkowskie w zakresie zamówień, których wartość nie przekracza progów unijnych można odnaleźć pod niżej wskazanymi adresami internetowymi:

 

1) Austria

www.lieferanzeiger.at

 

www.wienerzeitung.at

 

www.portal.wko.at

 

(sekcja: Wirtschafts- und Gewerberecht, podsekcja: Verwaltungs- und Vergabevefahren)

 

2) Belgia

 

www.ejustice.just.fgov.be/bul/bulf.htm

 

3) Czechy

 

www.isvzus.cz

 

4) Dania

 

 

5) Estonia

 

 

www.riigihanked.riik.ee

 

6) Finlandia

 

www.hankintailmoitukset.fi/fi

 

7) Francja

 

www.boamp.fr

 

8) Grecja

 

www.investingreece.gov.gr

 

www.infosoc.gr

 

9) Hiszpania

 

www.boe.es

 

10) Holandia

 

www.aanbestedingskalender.nl

 

www.tenderned.nl

 

11) Irlandia

 

www.etenders.gov.ie

 

12) Litwa

 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt,

 

13) Luksemburg

 

Istotnym elementem ogólnoeuropejskiego systemu zamówień publicznych jest jawność procedur przetargowych.

https://saturn.etat.lu/simap/public

 

www.cdm.imprimerie-centrale.com/pls/CDM/GetRub?lng=FR&rub=0&n=2

 

14) Łotwa

 

www.fm.gov.lv/?lat

 

www.eiepirkumi.gov.lv/PMB

 

15) Niemcy

 

www.e-vergabe.de

 

16) Polska

 

www.uzp.gov.pl

 

17) Portugalia

 

www.base.gov.pt/Paginas/Default.aspx

 

18) Słowacja

 

www.uvo.gov.sk

 

19) Słowenia

 

www.enarocanje.si/default.asp?podrocje=portal

 

20) Szwecja

 

www.verksamt.se

 

21) Węgry

 

www.mhk.hu/kozbesz/index.php

 

22) Wielka Brytania

 

www.cabinetoffice.gov.uk

 

23) Włochy

 

www.serviziocontrattipubblici.it/informazioni/bp_link_regioni.aspx

 

www.itaca.org/index.asp

 

* Wysokość tzw. progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

 

źródło komunikaty.pl