Prawo zamówień publicznych - zmiany w ustawie już w lipcu!

(Marek Okniński – Komunikaty.pl )

Zmiany w pzp dotyczą obowiązku podatkowego zamawiającego.

1 lipca 2015 roku zmianie ulegnie art. 91 ust. 3a ustawy pzp dotyczący obowiązku podatkowego zamawiającego. Nowe przepisy będą miały zastosowanie zarówno do nowych postępowań, jak i do tych wszczętych przed 1 lipca 2015.

Dotychczasowe przepisy art. 91 ust. 3a Prawa zamówień publicznych zostały zmienione ustawą z dnia 09 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 04 maja 2015 r. poz. 605). Wyżej wskazana ustawa została wprowadzona przede wszystkim w celu pełniejszego dostosowania przepisów o podatku od towarów i usług do prawa unijnego. Drugim podstawowym celem ustawy jest zapewnienie większej skuteczności poboru podatku VAT oraz zapobieganie wyłudzeniom zwrotu tego podatku w obrocie niektórymi towarami.

Zgodnie z art. 2 wyżej wskazanej ustawy przepis art. 91 ust. 3a Prawa zamówień publicznych otrzymuje brzmienie:

"3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku".

Ponadto wprowadzony zostanie w art. 91 po ust. 1b nowy ust. 1c w brzmieniu:

"1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami".

Konsekwencją wprowadzonych zmian w ustawie PZP jest przede wszystkim nałożenie na wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego obowiązku poinformowania zamawiającego (w treści składanej oferty) czy wybór złożonej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (dot. VAT), wskazując w składanej informacji nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.

 

Źródło: komunikaty.pl