Zmiana zasad udzielania zamówień publicznych - kiedy zacznie obowiązywać profil nabywcy?

Marek Okniński

19.03.2015, aktualizacja: 18.03.2015 16:36

 

Profil nabywcy - nowa, elektroniczna, platforma wymiany informacji pomiędzy zamawiającym
a wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Nowe dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień publicznych przewidują między innymi zmiany w zakresie komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami startującymi w przetargu.

Wymogi zawarte w niżej wskazanych dyrektywach przewidują między innymi, że wszelka komunikacja i wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą, tj. publikacja ogłoszeń, udostępnianie dokumentów, składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
i ofert będzie odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Środki komunikacji elektronicznej będą miały również zastosowanie w odniesieniu do składania dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Aktualnie prowadzone są, koordynowane przez Urząd Zamówień Publicznych, prace zmierzające do ustalenia nowych zasad udzielania zamówień publicznych, które będą uwzględniać postanowienia zawarte w:

a) Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 rok, str. 65), dalej "dyrektywa klasyczna 2014/24/UE",

b) Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 243), dalej "dyrektywa sektorowa 2014/25/UE".

Wynikające z wyżej wskazanych Dyrektyw zmiany w systemie zamówień publicznych mają przede wszystkim na celu:

- uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienie,

- lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków realizacji umowy o wykonanie zamówienia publicznego,

- zmniejszenie formalnych obowiązków nakładanych na wykonawców np. poprzez wprowadzenie obowiązku złożenia wszystkich dokumentów co do zasady przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, a nie przez wszystkich wykonawców składających oferty,

- elektronizację zamówień publicznych.

Profil nabywcy - nowa, elektroniczna, platforma wymiany informacji pomiędzy zamawiającym
a wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Zgodnie z założeniami projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która ma uwzględniać zasady udzielania zamówień zawarte w wyżej wskazanych Dyrektywach, środkiem komunikacji elektronicznej, który zapewni wymianę informacji między zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym składanie wniosków i ofert, będzie profil nabywcy. W odróżnieniu od profilu nabywcy funkcjonującego na gruncie dyrektyw, profil nabywcy w rozumieniu przepisów znowelizowanej ustawy PZP będzie narzędziem elektronicznym umożliwiającym publikację ogłoszeń, udostępnianie dokumentów zamówienia, przesyłanie pytań przez wykonawców i udzielanie odpowiedzi przez zamawiających, przesyłanie innych informacji przez zamawiających, przesyłanie i odbiór wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert. Zatem, strona internetowa zamawiającego, która obecnie jest miejscem upubliczniania określonych informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przestanie być miejscem zamieszczania informacji o zamówieniach udzielanych przez zamawiającego.

Ogłoszenia i dokumenty zamówienia upubliczniane na profilu nabywcy będą dostępne dla każdego podmiotu, zaś pozostałe usługi profilu, w tym: przesyłanie pytań, udzielanie odpowiedzi, składanie ofert i wniosków, będą dostępne po zarejestrowaniu. Z uwagi na fakt, iż przepisy dyrektyw zezwalają państwom członkowskim na odroczenie do dnia 18 października 2018 r. terminu wdrożenia obowiązkowej komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem przesyłania ogłoszeń, udostępniania dokumentów zamówienia, oraz instytucji stricte elektronicznych jak: aukcja elektroniczna, katalogi elektroniczne, dynamiczny system zakupów, jak się wydaje w przepisach przejściowych do nowelizacji ustawy PZP przewidziane zostanie przesunięcie obowiązku korzystania z profilu nabywcy do 18 października 2018 r.

Źródło: komunikaty.pl